Vyhledávání
 
Oddělení obchodu
 
Oblíbené značky
 
Anketa
Líbí se Vám náš e-shop?
Normální
Hlasovat
16.8 %
 

Registrace

Zadejte prosím Vaše údaje.
Tučně zvýrazněné údaje jsou povinné.

Kontaktní údaje

Jméno:
  Telefon:
Příjmení:   Fax:
Firma:   IČO:
Ulice a č.p.:   DIČ:
Obec:   E-mail:
PSČ:   Účet:
Stát:   * Tučně označené položky jsou povinné.

Adresa dodání zboží

Stejná jako v kontaktních údajích zákazníka
Jiná než v kontaktních údajích zákazníka
Jméno:  
Příjmení:  
Firma:  
Ulice a č.p.:  
Obec:  
PSČ:  
Stát:  

Fakturační údaje firmy

Stejné jako v kontaktních údajích zákazníka
Jiné než v kontaktních údajích zákazníka
Jméno:   Telefon:
Příjmení:   Fax:
Firma:   IČO:
Ulice a č.p.:   DIČ:
Obec:   E-mail:
PSČ:   Účet:
Stát:      

Přihlašovací údaje

Uživ. jméno: Heslo:

Přeji si dostávat informace o novinkách, slevách, cenových akcích a speciálních nabídkách.

Jak objednat zboží?

Zboží můžete objednávat:
- prostřednictvím objednávkového formuláře
- telefonicky na telefonním čísle: 775 179 862
- e-mailem info@parfemy-star.cz

O přijetí objednávky a jejím odeslání vás budeme informovat.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.parfemy-star.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.parfemy-star.cz,
Miroslav Vorel, Do Chobotu 428, 251 62 Mukařov - Srbín, IČ: 69364117.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím nebo jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Spotřebitelská smlouva: smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel: je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / spotřebitel: je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel: je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy: objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).
Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Reklamace: je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Všechny ceny v internetovém obchodě www.parfemy-star.cz jsou včetně DPH.

Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky.
Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové obchodu Parfémy Star jsou závazné.
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami
jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Zboží zasíláme pouze v rámci České republiky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny Parfémy Star,
kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na e-mail zadaný v registračním formuláři či objednávce.

Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Storno objednávky - objednávku můžete stornovat e-mailem či telefonicky.
Při stornování objednávky uveďte vždy číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

Reklamace a záruka zboží

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Parfémy Star a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz. reklamační řád.

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího.
V případě odstoupení do smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. poštovné).

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.    

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.
Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.
Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy předem dohodnutým způsobem.

Informace o zpracování osobních údajů

Základní shrnutí

Internetový obchod parfemy-star.cz provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Totožnost a kontaktní údaje správce

 1. Správcem Vašich osobních údajů je Miroslav Vorel - Parfémy STAR, se sídlem Do Chobotu 428, 251 62 Mukařov, identifikační číslo: 69364117.
 2. Zapsáno u Městského úřadu v Říčanech, Odbor-Obecní živnostenský úřad, Č.j.: OOŽÚ/1423/2012/Več/3 (dále jen „správce“).
 3. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování, adresa elektronické pošty info@parfemy-star.cz, telefon 775 179 862.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
   

Účel pro zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
   

Doba uložení osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
   

Další příjemci osobních údajů

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
 2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
   

Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Přečetl jsem a souhlasím s obchodními podmínkami